ДКЦ Св.Марина

Диагностично-консултативен център „Света Марина“ е открит през 2002 г.

В лечебното заведение се извършва специализирана извънболнична медицинска помощ от над 100 висококвалифицирани лекари от 35 различни специалности, като голяма част от тях са хабилитирани преподаватели.

В университетския център работят 4 професори, 22 доценти и много главни асистенти и асистенти от Медицински Университет – Варна. Тук е клинична база за обучение на студенти от МУ-Варна.

При нас пациентът получава, не само качествени здравни услуги, в съответствие с правилата на добра медицинска практика, но и хуманно и сърдечно отношение от целия персонал.

ДКЦ „Света Марина” ЕООД предлага диагностика, лечение и профилактика на многобройни заболявания в условията на извънболничната медицинска помощ и разполага с:

 • клинична лаборатория;

 • паразитологична лаборатория;

 • микробиологична лаборатория;

 • вирусологична лаборатория;

 • лаборатория по клинична патология;

 • рентген;

 • физиотерапия;

 • манипулационна, превързочна;

 • амбулаторна операционна.

 

Лечебното заведение има сключен договор с РЗОК – Варна и с над десет доброволни здравно осигурителни фондове (ЗОФ). Предлага извършване на предварителни и профилактични медицински прегледи на работниците и служителите, съгласно Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Съвременната медицинска апаратура и квалификацията на лекарите-специалисти позволява да се извършват високоспециализирани медицински дейности като:

 • доплерова сонография;

 • ехография;

 • ехокардиография, холтер мониториране на артериално налягане и сърдечна дейност, сърдечно - съдов тест с натоварване;

 • електроенцефалография /ЕЕГ/, електромиография /ЕМГ/;

 • 32-срезов компютърен томограф /КТ/, ядрено - магнитен резонанс /ЯМР/ ;

 • ендоскопски изследвания;

 • аудиометрия, тимпанометрия, отоневрологично изследване и други.