Обществени услуги

ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ,  ПРЕДОСТВЯНИ ОТ ДКЦ „СВЕТА МАРИНА“ ЕООД

 

 

Обществена услуга

Правно основание

Административна услуга

Заплащане по ценоразпис

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК

Наредба за МЕ чл.7, чл. 8, чл. 9, чл.10

Блничните листи се издават от лекуващите лекари след извършен  амбулаторен преглед и дадено становище за временна неработоспособност. Болничните листи се издават еднолично или от ЛКК при спазване Заповедта на РЗИ. Болничния лист за временна неработоспособност се отразява в ЛАК.

За издаване на болничен лист от ЛКК се заплаща потребителска такса за всеки член на ЛКК съгласно утвърдения ценоразпис на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД.

 

Издаване на дубликат на болничен лист.

Наредба за МЕ чл.53

Дубликат на болничен лист се издава от лечебното заведение, срещу писмена молба от лицето ползвало болничния лист. В молбата се посочва причината поради която се иска дубликат. Молбата се вписва в ЛАК. Срок - 5 работни дни.

 

 

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасящо се до здравословното състояние на пациента, включително копие от медицинските му документи

ЗЗ чл.28 б, ал.1

Предоставя се срещу писмена молба от лицето. Срок – 5 работни дни.

Заплаща се такса за обработване на документи съгласно утвърдения ценоразпис на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД.

Издаване на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет.

ЗЗ чл.147 а, ал.1

Технически изпълнител прави справка в електронния регистър на ДКЦ „Света Марина“ ЕООД и преглед от психиатър.

  Заплаща се съгласно     утвърдения ценоразпис на     ДКЦ „Света Марина“ ЕООД.